Календарно-тематичне планування icon

Календарно-тематичне плануванняНазваниеКалендарно-тематичне планування
Г.Т. Шелехова
Дата17.10.2016
Размер
ТипУроки, сочинения

Календарно-тематичне планування

з української мови для 6 класу

(105 год, 3 год на тиждень)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

І семестр

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

ДатаВступ. Краса і багатство української мови

03.09РЗМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності.

05.09Повторення вивченого. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення.

06.09Звертання, вставні слова та сполучення слів.

10.09Пряма мова. Діалог. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

12.09
Запис у журналі без дати: діалог


Структура тексту.

13.09Контрольна робота №1 з теми «Повторення вивченого»

17.09
Лексикологія. Словотвір. Орфографія

Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова. Тлумачний словник української мови; словник іншомовних слів.

19.09Правопис іншомовних слів.

20.09РЗМ №2. Особливості опису приміщення.

24.09Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми.

26.09РЗМ №3. Письмовий твір – опис приміщення в художньому стилі.

27.09Групи слів за значенням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова.

01.10Діалектні, професійні слова та терміни.

03.10Просторічні слова. Жаргонізми.

04.10Офіційно – ділова лексика. РЗМ. Повторення відомостей про стилі мовлення. Офіційно – діловий стиль. Оголошення.

08.10Лексикологічний розбір.

РЗМ №4. Складання плану роботи. Складання діалогів (телефонна розмова)

10.10Контрольний диктант.

11.10Основні способи словотворення.

29.10Перехід слів з однієї частини мови в іншу.

31.10Зміни приголосних за творення слів. Чергування приголосних за творення іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників. Чергування приголосних за творення прикметників із букво сполукою

чн- (-шн-).

01.11Чергування приголосних за творення прикметників на –цьк(ий), -зьк(ий), -ськ(ий) та іменників на –цтв(о), -зтв(о), -ств(о).

05.11РЗМ №5. Письмовий переказ тексту наукового стилю.

07.11Складні слова. Сполучні [о], [е] у складних словах. Складні слова, утворені від числівників та дієслів.

08.11Написання складних слів через дефіс або разом; написання слів з пів-, напів- правопис складноскорочених слів.

12.11Контрольна робота №2 з теми «Лексикологія. Словотвір. Орфографія»

14,11
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична


^ Морфологія. Орфографія. Іменник

Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

15,11Іменники, що означають назви істот і неістот (повторення). Загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах

19,11Рід іменників. Іменники спільного роду.

21,11Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

22,11Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників.

26,11Відмінювання іменників І відміни.

28,11Відмінювання іменників ІІ відміни.

29,11Букви –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників ІІ відміни.

03,12Відмінювання іменників ІІІ відміни.

05,12Відмінювання іменників ІVвідміни.

06,12Незмінювані іменники.

10,12РЗМ №6. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи (письмово).

12,12Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи (письмово)

13,12Відмінювання іменників множинної форми.

17,12Контрольне читання мовчки.

Розбір іменника як частини мови.

19,12
Запис у журналі : Читання мовчки


Написання не з іменниками. Особливості творення іменників.

20,12Написання та відмінювання імен по батькові.

24,12Контрольна робота.

26,12Урок узагальнення знань з теми «Морфологія. Іменник.» РЗМ №7.Усний переказ тексту

27,12

^ Контроль за виконанням програми за І семестр

Форми контролю

Кількість годин за програмою

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Контроль мовної теми

3Письмо:

переказ1Правопис:

диктант1Читання мовчки

1Говоріння:

усний переказ1усний твір

діалог

1Зошити

4

Календарно-тематичне планування

з української мови для 6 класу

(105 год, 3 год на тиждень)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

ІІ семестр
Морфологія. Орфографія. Прикметник

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.


Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис.


РЗМ №8. Особливості будови опису природи.


Ступені порівняння прикметників.


РЗМ № 9. Усний докладний переказ тексту.Запис у журналі без дати: Усний переказ тексту


Повні і короткі форми прикметників.


Прикметники твердої і м`якої груп. Відмінювання прикметників.


Розбір прикметника як частини мови.


Творення прикметників.


РЗМ №10. Письмовий твір – опис природи за картиною.


Написання не з прикметниками.


Написання –нн- і –н- у прикметниках.


Написання складних прикметників через дефіс або разом


Перехід прикметників в іменників.


РЗМ №11. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи. Особливості будови роздуму.


Написання й відмінювання прізвищ.


Контрольна робота з теми «Прикметник»


РЗМ №12. Аналіз диктантів.


Морфологія. Орфографія. Числівник

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль числівника. Прості, складні та складені числівники.


Кількісні та порядкові числівники.


Відмінювання кількісних числівників.


Відмінювання кількісних числівників.


Відмінювання кількісних числівників.


РЗМ № 13. Усний твір – роздум про вчинок людини на основі власних спостережень.


Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.


Відмінювання порядкових числівників.


Контрольний диктант.


РЗМ № 14. Аналіз диктантів.

Написання порядкових числівників з - тисячний


Розбір числівника як частини мови.


РЗМ № 15. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей (письмово).


Контрольне аудіювання тексту. РЗМ № 16.Запис у журналі без дати: Аудіювання


Контрольна робота з теми «Числівник».


РЗМ № 17. Усний переказ художнього тексту з різними типами мовлення (письмово).


Контрольний переказ художнього тексту з різними типами мовлення (письмово).Запис у журналі без дати: Тематична


^ Морфологія. Орфографія. Займенник.

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль займенника.


Розряди займенників за значенням. Особові займенники.


Зворотний займенник себе.


РЗМ № 18. Усний твір – оповідання на основі побаченого (або за жанровою картиною).Запис у журналі без дати: Усний твір


Контрольний твір – оповідання на основі побаченого (або за жанровою картиною).


Питальні і відносні займенники.


Заперечні і неозначені займенники.


РЗМ № 19. Повідомлення на лінгвістичну тему.


Присвійні займенники.


РЗМ № 20. Читання та складання діалогів із займенниками.


Вказівні й означальні займенники.


Розбір займенника як частини мови.


Контрольна робота з теми: «Займенник».


Повторення в кінці року.

Лексикологія. Словотвір і орфографія.


Морфологія й орфографія.


Узагальнення й систематизація знань.


Підсумковий урок в кінці семестру


^ Контроль за виконанням програми за ІІ семестр

Форми контролю

Кількість годин за програмою

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Контроль мовної теми

3Письмо:

переказ1твір

1Правопис:

диктант1Аудіювання

1Говоріння:

усний переказ-усний твір

1діалог

Зошити

5

^ Контроль за виконанням програми за рік

Форми контролю

Кількість годин за програмою

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Контроль мовної теми

6Письмо:

переказ2твір

1Правопис:

диктант2Читання мовчки

1Аудіювання

1Говоріння:

усний переказ1усний твір

1діалог

1Зошити

9

Похожие:

Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Клас Підручник: New Opportunities Intermediate
Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Клас Підручник: New Opportunities pre-Intermediate
Календарно-тематичне планування iconШановні колеги!
Доводжу до Вашого відома і використання в роботі календарно-тематичне планування уроків історії в 5 класі
Календарно-тематичне планування iconКалендарно – тематичне планування з географії
Підручник В. М. Бойко, С. В. Міхелі «Загальна географія», К.: «Педагогічна преса», 2006, 270 с
Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи
Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи
Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування iconОрієнтовне календарно-тематичне планування змісту уроків за програмою «музичне мистецтво»
П. Чайковський «Італійська пісенька», «Старовинна французь-ка пісенька» з «Дитячого альбому»
Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу»
Підручник – Географія. 10 клас: рівень стандарту, академічний рівень / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.:...
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами